Dla uczniów

Karta rowerowa

Warunki uzyskania karty rowerowej przez uczniów
-zgodnie z postanowieniami znowelizowanej Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. i 12 kwietnia 2013r. o kierujących pojazdami:

1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat.
2. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonują:
nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły,
policjant lub policjant w stanie spoczynku posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego
egzaminator;
instruktor;
3. Wychowanie komunikacyjne realizowane jest w postaci zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych.
4. Sprawdzanie kwalifikacji uczniów odbywa się w szkole podczas zajęć z wychowania komunikacyjnego, na lekcjach przedmiotu technika, w ciągu roku szkolnego.
5. Praktyczna nauka jazdy rowerem odbywa się w czasie zajęć z wychowania fizycznego, zgodnie z programem nauczania tego przedmiotu oraz ćwiczenia jazdy rowerem prowadzone są indywidualnie przez uczniów i ich rodziców po zajęciach lekcyjnych.
6. Uczeń, aby uzyskać kartę rowerową musi w arkuszu:
uzyskać pozytywną opinię wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań;( pkt.1) uzyskać zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na wydanie karty rowerowej; (w przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej (pkt.2);
znać zasady obsługi technicznej roweru (pkt.4);
przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (pkt.6)
zaliczyć test sprawdzający wiadomości teoretyczne z przepisów ruchu drogowego na co najmniej 80% .(pkt.3)
zaliczyć egzamin praktyczny wykazując się umiejętnościami z zakresu jazdy na rowerze na co najmniej 90%( pkt.5)

TESTY NA KARTĘ ROWEROWĄ do pobrania:


Akcja KOREK

Informujemy, że w szkole nadal prowadzona jest Akcja Korek, która polega na zbieraniu korków od butelek różnego typu. Zebrane nakrętki zostaną oddane specjalnej firmie recyklingowej, a zysk z tego przeznaczony na zakup protez dla dzieci.Szlachetna paczka 2013

Szlachetna paczka łączy biednych i bogatych.
Po raz piąty w naszej szkołe organizowana jest SZLACHETNA PACZKA. Zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców do niesienia pomocy rodzinie.


Projekty

Tu znajdą się obrazki projektów - wedle życzenia: oryginalne (niezmienone), w odcieniach szarości lub uproszczone (wszystkie w jednym stylu, najbardziej pracochłonna metoda)