Samorząd Uczniowski

Skład Rady SU Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Zajączkach Pierwszych


przewodnicząca: Jakub Więcławik
zastępca przew.: Łucja Heluszka
sekretarz: Oliwia Kot


Wszyscy uczniowie Szkoły z mocy prawa tworzą Samorząd Uczniowski.
Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym
i powszechnym, który nie może być sprzeczny ze Statutem.
Reprezentację uczniów szkoły podstawowej stanowi Rada Samorządu Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Zajączkach Pierwszych.